ביטול ייפוי כוח

ביטול ייפוי כוח

תוכן עניינים

ביטול ייפוי כוח רגיל

הכלל בדבר ייפוי כוח רגיל, להבדיל מיפוי כוח בלתי חוזר, מאפשר לבטלו בכל עת. על הפרט שנתן את הכוח לשלוף את מסמך ייפוי הכוח מהסוכן הממונה ולהודיע ​​על הביטול הן לסוכן ובמקרים מסוימים לצדדים שלישיים רלוונטיים.

לפי סעיף 15 לחוק השליחות, לשולח שמורה הזכות לראות בייפוי הכוח תקף כל עוד לא מודעים לסיומו. באופן דומה, צדדים שלישיים יכולים להמשיך ולהכיר בסמכותו של הסוכן עד שיודיעו להם על סיום המשימה. פעולות שבוצעו על ידי הסוכן לפני הביטול, גם אם הן כרוכות בהתחייבויות לפעולות משפטיות עתידיות, נותרות בלתי מושפעות מהביטול.

בהתאם לסעיף 14(א) לחוק הספנות התשכ"ה-1965, תוקפו של ייפוי כוח רגיל נפסק במספר נסיבות ללא צורך בביטול מפורש של השולח. נסיבות אלו כוללות ביטול על ידי השולח, מות השולח או הסוכן, אובדן כשירותם המשפטית או פשיטת רגל של מי מהצדדים. במקרה של תאגיד, הפירוק מפסיק גם את ייפוי הכוח. יתרה מכך, ייפוי כוח נוטריוני רגיל יפוג גם אם ניתן מלכתחילה לתקופה מסוימת.

כמו כן, לפי סעיף 6(א) לחוק הגנת הנכסים המופקדים משנת 1964, כל פעולה התלויה ברישום לא תירשם בפנקס מקרקעין או חלים אחרים, כפי שנקבע בחוק. הגבלה זו חלה אם צד לפעולה מיוצג על ידי נציב או בעל רישיון שמונה באמצעות מינוי או הרשאה שניתן לבטלה. יש לחלוף עשר שנים ממועד המינוי או ההרשאה, אלא אם התקבלה הסכמה בכתב מהממנה או הגורם המאשר תוך שנה ממועד מתן ההסכמה. לחילופין, בית המשפט רשאי לתת אישור לרישום במקרים מסוימים.

ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר: האם זה אפשרי?

עצם המונח "בלתי הפיך" מרמז על קביעות וחוסר יכולת לבטל. אכן, טיבו של ייפוי כוח בלתי חוזר הוא כזה שלא ניתן לבטלו בקלות. הסיבה לבלתי חוזרת שלה נעוצה בעובדה שייפוי כוח מסוג זה ניתן בדרך כלל להבטחת זכויותיו של צד שלישי, ולעיתים כרוכות בעסקאות פיננסיות שבהן כבר הוחלף כסף. משכך, מרגע ביסוסו, לא ניתן לבטל ייפוי כוח בלתי חוזר, גם במקרים של אירועים או נסיבות שאחרת עלולים להביא לסיומו של ייפוי כוח רגיל.

חיוני להדגיש, כמפורט בסעיף 14(ב) לחוק השליחות, הקביעה אם ייפוי כוח הוא בלתי חוזר, אינה מבוססת אך ורק על תוארו או שמו, אלא על פי טיבו ותכליתו היסודית. הדבר תלוי אם ייפוי הכוח נועד להבטיח את זכויותיו של אדם אחר או הסוכן עצמו, כאשר זכויות אלו מותנות בביצוע מוצלח של מטרות המשימה.

במקרים נדירים, בית המשפט עשוי להתערב כדי לבטל ייפוי כוח בלתי חוזר. זה עשוי להתרחש כאשר הצד המבטל את הסמכות יכול להוכיח שהוא לא סיפק הסכמה אמיתית או נכפה או הוטעה לחתום על ייפוי הכוח. תקדים משפטי בולט בעניין זה הוא פסיקתו של כב' השופט צבי זילברטל בעניין ת"א (י-מ) 6342/04, רוקיה אבו אבון נ' עבדלנאסר תאופיק שורטי, בתקופת כהונתו כשופט בבית המשפט המחוזי בירושלים. פסק דינה של השופט זילברטל הדגיש את העובדה כי ייפוי כוח אינו מקים זכות וחסר "היבט חוזי". במקום זאת, הוא מסמל "שליחות" הכפופה להוראות סעיף 14(ב) לחוק השליחות. לפיכך, אם ה"עסקה" הבסיסית שתעניק זכות אינה מבוססת, ייפוי הכוח נותר כשליחות בלבד. שליחות כזו, גם אם התקבלה ברצון ובהבנה מלאה, ניתנת להפסקה או חזרה ממנה, בהתאם להוראות סעיף 14(ב) לחוק השליחות, לרבות פוטנציאל ביטול על ידי השולח.

ייפוי כוח נוטריוני

סעיף 20 (א) לחוק הנוטריונים, תשל"ו- 1976אומר: "יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו, הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה."

ביטול ייפוי כוח נוטריוני רגיל

על פי סעיף 14 לחוק הספנות, כל ייפוי כוח שאינו מסווג כבלתי חוזר כפוף לביטול על ידי השולח. ייפוי כוח נוטריוני רגיל אינו חריג לכלל כללי זה.

למרות זאת, הליך ביטול ייפוי כוח נוטריוני שונה במקצת. על פי תקנה 5 לתקנות הנוטריון לשנת 1977, יש להודיע ​​רשמית לנוטריון שפיקח על יצירת ייפוי הכוח על ביטולו. הודעה זו לנוטריון יכולה להיות מועברת בין באמצעות הודעה המופנית ישירות לנוטריון או בכתב. במקרים בהם הצד המבטל את חתימתו של ייפוי הכוח מעיד על ידי נוטריון אחר, תקף מסמך "ביטול ייפוי הכוח נוטריוני" בכתב.

לאחר שהנוטריון מקבל הודעה על הביטול, הם נדרשים לרשום אותה כהערה בעותק ייפוי הכוח שברשותו. סימון זה חייב לכלול את התאריך בו התקבלה הודעת הביטול. חשוב לציין כי על הנוטריון להימנע ממתן העתק מאושר של ייפוי הכוח מבלי להוסיף הערת ביטול זו. בתוך ההערה יצוין במפורש כי הסימון אינו מהווה אישור לתוקף הביטול.

אמצעי זהירות זה חיוני במיוחד במצבים בהם ייפוי הכוח כבר נוצל בהתאם לתנאיו לפני הביטול. במקרים כאלה, ייפוי הכוח היה עשוי לשמש לצורך ביצוע פעולות משפטיות עתידיות, והביטול אינו מבטל פעולות אלו באופן אוטומטי. לפיכך, האזהרה משמשת תזכורת מכרעת לעובדה זו, המבטיחה כי כל הצדדים המעורבים מודעים להשלכות המשפטיות האפשריות של הביטול לאור פעולות שנעשו בעבר במסגרת ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

במקרה של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, גם אי-החזרה המובנית שלו אינה מאפשרת ביטול קל. ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר רגיל או נוטריוני יכול להתבצע רק בהליך משפטי בפיקוח בית המשפט. תפקידו של בית המשפט בתרחיש זה הוא לברר קיומו של פגם או אי-סדר בייפוי הכוח המצדיק את ביטולו.

בית המשפט רשאי לבחור לבטל ייפוי כוח בלתי חוזר, במיוחד כאשר המסמך מסומן כ"בלתי חוזר" אך, לגופו של עניין, אינו משרת את האינטרסים של צד אחר כפי שצריך. כמו כן, ביטול עשוי להיות מוצדק כאשר הצד המבקש לבטל יכול להוכיח כי נפלה טעות בזיהוי המנהל (המייפה) על ידי הנוטריון, או כאשר המנהל לא נתן הסכמה אמיתית, נכפה לחתום על ייפוי הכוח. או שהיה קורבן לפעילויות הונאה.

זה בולט יותר מאתגר לבטל ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לעומת ייפוי כוח בלתי חוזר סטנדרטי. זאת מאחר שבהקשר הנוטריוני, הנוטריון אחראי להסביר את ההשלכות וההשלכות של חתימה על מסמך כזה לכל הצדדים המעורבים. לפיכך, יש להניח שלשולח (השולח) יש ידיעה מלאה כי הם חותמים על ייפוי כוח בלתי חוזר ומודעים להשלכות המחייבות שהוא נושא.

ביטול ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר ניתן להשיג רק באמצעות הליכים משפטיים בפיקוח בית המשפט, כאשר יש לקבוע פגמים או אי סדרים ספציפיים במסמך. תהליך זה מורכב יותר בשל ההנחה כי הצדדים המעורבים, לאחר שנודע להם על ידי הנוטריון, מבינים היטב את אופיו הבלתי חוזר של ייפוי הכוח ואת השלכותיו המשפטיות.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
אופוטרופוס

מהו אפוטרופוס? אפוטרופוס, ממלא תפקיד מכריע בסיוע לאנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם. בחוק הישראלי, אנשים כאלה מכונים "פסול דין",

קרא עוד »
יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 (המכונה "הממנה") להאציל את הסמכות לקבלת החלטות אישיות

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן