התנגדות לקיום צוואה

התנגדות לקיום צוואה

תוכן עניינים

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית המעוגנת בעילות ההתנגדות המפורטות בחוק הירושה. התנגדות זו יכולה להיקרא גם כערעור על קיומה של צוואה או בקשה לביטול צוואה. מדובר בהליך פורמלי המחייב הגשה לרשם לענייני ירושה בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק הירושה. מטרת הליבה של פתיחת תביעה לביטול צוואה היא למנוע מהצוואה לקבל תוקף משפטי ואכיפה.

הייתה מבוססת על ההתנגדות לקיום הצוואה, ידחה בית המשפט את הבקשה לצו קיום הצוואה. לפיכך, הצוואה תבוטל ותחשב כבטלה משפטית. חשוב לציין כי ישנם מצבים בהם אין להמשיך בהתנגדות לקיום צוואה:

 • מתנות במהלך חיי המנוח: במקרים בהם הגיע לידיעתך כי רכוש המיועד לעבור ירושה באמצעות צוואה הועבר לאחד מקרובי משפחתו של המנוח במתנה במהלך חייהם, ומידע זה הוסתר ממך, המסלול המתאים הפעולה היא ליזום תביעה לביטול המתנה. הליך משפטי מובהק זה נוגע למחלוקות הנוגעות למתנות ולא בצוואות וירושות.
 • קיום הצוואה כבר ניתנה: אם קיום הצוואה כבר אושר על ידי בית המשפט, לא ניתן להגיש התנגדות. במקרים כאלה יש להגיש בקשה רשמית לביטול צו קיום הצוואה, שהוא הליך משפטי אחר לגמרי.

מי יכול להגיש התנגדות?

על פי פסיקת בית המשפט, רק אנשים בעלי אינטרס כספי ישיר בתוצאת פסילת הצוואה יכולים להגיש התנגדות. אנשים אלה מתוארים בדרך כלל כ"מתעניינים בעניין". כך למשל, יורש חוקי הזכאי לחלק בעיזבון המנוח על פי דין ומתנגד לצוואה השוללת מהם חלק זה נחשב ל"מעוניין בדבר". אם תתקבל התנגדותם, יחולק גם להם העיזבון. לגופו של עניין, ליורש חוקי יש חלק כספי בתוצאה ולכן הוא כשיר כ"בעל עניין" הזכאי להגיש התנגדות לפי החוק.

הליך התנגדות לצו קיום צוואה

ההתנגדות נעשית לאחר הגשת בקשה לקיום הצוואה לרשם הירושה. השלבים בהליך ההתנגדות:

 • הגשת התנגדות: את כתב ההתנגדות יש להגיש רק לאחר שהוגשה בקשה לקיום הצוואה לרשם הירושה.
 • העברה לבית המשפט לענייני משפחה: עם קבלת ההתנגדות, יעביר אותה רשם הירושה לבית המשפט לענייני משפחה הנמצא במחוז מגוריו של המנוח.
 • מעבר לכתב תביעה: בבית המשפט יהפוך הליך ההתנגדות לכתב תביעה. המבקש לקיום הצוואה יירשם כתובע, ואילו המתנגד לצוואה יירשם כנתבע.
 • הגשת תגובה: למבקש קיום הצוואה תהיה אפשרות להגיש תגובה להתנגדות במסגרת הגנת הצוואה.
 • דיון מקדמי: בהמשך יקבע בית המשפט מועד לדיון מקדמי. במסגרת דיון זה יבחן בית המשפט, יחד עם עורכי הדין המייצגים את הצדדים, את הסוגיות השנויות במחלוקת הנוגעות לתוקף הצוואה.
 • דיוני הוכחות: לאחר הדיון המקדמי יקבע בית המשפט דיוני הוכחות. במהלך דיונים אלו ייחקרו עדים משני הצדדים בעניינים הנוגעים לתוקף הצוואה.
 • הליך סיום הוכחות: לאחר סיום דיוני ההוכחות, תינתן לשני הצדדים הזדמנות לסכם את טענותיהם בפני בית המשפט.
 • פסק דין: לאחר מכן ייתן בית המשפט פסק דין בהתבסס על הראיות שהובאו ועל טיעוני הצדדים.

 

חשוב לציין כי תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי במקרים של סכסוכי ירושה ייפתח גם הליך גישור. מטרת הליך גישור זה היא להקל על התקשורת בין הצדדים, לנסות ליישב מחלוקות ולהגיע להסכמות שעשויות למנוע את הצורך בהתדיינות מתמשכת בהליך ההתנגדות.

מועד ההתנגדות לצוואה

בהתאם לקביעת דיני הירושה, כל התנגדות לצוואה חייבת להיות מוגשת בתוך לוחות זמנים מוגדרים. סעיף 72 לחוק הירושה קובע במפורש כי כל תביעה המבקשת לבטל צוואה חייבת להיות מוגשת תוך פרק זמן של 72 שעות החל ממועד פרסום הגשת הבקשה בעיתונות היומית.

אי הגשת התנגדות בתוך המועדים הקבועים בחוק הירושה תביא למתן צו קיום הצוואה על ידי הרשם לענייני ירושה. לצו זה יש משקל של פסק דין לכל דבר ועניין, ומשניתן, כל התנגדות נוספת מתבטלת. במקרה שהתנגדות עדיין תיחשב נחוצה, יהיה הכרח לפתוח בהליכים משפטיים כדי לערער על צו הצוואה.

הארכת המועד להגשת התנגדות לקיום צוואה

בנסיבות בהן טרם ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה כאמור. הרשם לענייני ירושה קשוב בדרך כלל לבקשות מסוג זה, ומאפשר למתנגד פרק זמן נוסף של מספר שבועות במסגרתו להגיש את התנגדותו לקיום צוואה. עם זאת, הארכה זו מותנית בהצגת נימוק תקף ומשכנע המצדיק את הצורך בהארכת מועד.

חשוב לציין כי הרשם לענייני ירושה שומר על שיקול דעת במתן הארכות אלו ומטיל מגבלות מסוימות. מספר הפעמים שניתן לאשר הארכת המועד להגשת התנגדות הינו סופי, מה שמבטיח שלא ניתן להאריך את המועד ללא הגבלת זמן.

עילות להתנגדות לקיום צוואה

כאמור, בעת הגשת התנגדות לקיום צוואה, יש חשיבות מכרעת למתן הסבר מקיף לבית המשפט הן של הנסיבות העובדתיות והן של הטיעונים המשפטיים התומכים בביטול הצוואה. טיעונים משפטיים אלו, המכונה לרוב נימוקים משפטיים, מפורטים בחוק הירושה וכוללים עילות התנגדות שונות.

 1. פסלות בירושה: מדובר במצבים בהם מוטב אינו כשיר לרשת לפי סעיף 26 לחוק הירושה.
 2. כפייה בעריכת הצוואה: כאשר צוואה נוצרת בכפייה, ניתן לערער עליה לפי סעיף 27 לחוק הירושה, השומר על חירות בהכרעות צוואה.
 3. אצילת סמכויות: העברת זכות הפיקוד כאשר עריכת צוואה נחשבת כמעשה אישי נדונה בסעיף 28 לחוק הירושה.
 4. העברת פיקוד לאחר: בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק הירושה, העברת סמכות לאחר יכולה להוות עילה להתנגדות.
 5. השפעה בלתי הוגנת: מקרים הכרוכים בכפייה, איומים או השפעה בלתי הוגנת מכוסים בסעיף 30 לחוק הירושה.
 6. אי ביטול צוואה פגומה: לא בוטלה צוואה פגומה כנדרש, ניתן לערער עליה לפי סעיף 31 לחוק הירושה.
 7. טעות סופר: טעויות שנפלו על ידי הסופר בעריכת הצוואה מטופלות בסעיף 32 לחוק הירושה.
 8. צוואה חתומה וכדומה: נושאים הקשורים בצוואה חתומה ובנסיבות ספציפיות אחרות חלות בסעיף 33 לחוק הירושה.
 9. צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית או בלתי מוסרית: עילה להתנגדות יכולה להיווצר אם הצוואה תיחשב בלתי חוקית, בלתי אפשרית לביצוע או מעוררת התנגדות מוסרית, כמפורט בסעיפים 34 ו-38 לחוק הירושה.
 10. מעורבות בעריכת צוואה: כאשר עדים או גורמים אחרים המעורבים בעריכת הצוואה עומדים ליהנות ממנה, ניתן להגיש התנגדויות לפי סעיף 35 לחוק הירושה.
 11. ביטול מחובה דתית (מצווה): סעיף 36 לחוק הירושה מתייחס למצבים שבהם הצוואה מתבטלת עקב חובות דתיות.

 

בנוסף לטיעונים המשפטיים המפורטים לעיל, עשויות להיות תביעות חדשניות יותר המבוססות על עקרונות משפטיים כלליים. דוגמאות לתביעות מסוג זה כוללות תחרות בלתי הוגנת בין יורשים, גילוי צוואה שנשכחה, ​​פסול ירושה, זיוף צוואה, והמושג המסקרן המכונה "חוק החוטים השזורים". עיקרון זה קובע כי על בית המשפט להעריך את התמונה הרחבה שהתגלתה בהליך ההתנגדות ולקבוע האם בהתחשב במכלול הראיות יש לפסול את הצוואה בשל קיומן של עילות פסילה מרובות. ייתכן שכל עילה לבדה לא תספיק לקיים את ההתנגדות נגד הרצון, מה שהופך את הליך ההתנגדות לעניין של הערכה מקיפה של בית המשפט.

תגובה להתנגדות לקיום צוואה

כאשר מועלית התנגדות נגד קיום צוואה, השמירה על שלמות הצוואה כרוכה בהגשת תשובה בכתב להתנגדות. מכתב תגובה זה משמש להצגת טיעונים המוכיחים את חוסר הבסיס של טענות האופוזיציה ואת הצורך בדחייתן. בנוסף לטיעונים משכנעים, כתב הגנה לצוואה יקיף את כל המסמכים והראיות הרלוונטיים הנמצאים ברשותו של המבקש את קיום הצוואה, או יספק פרטים מדויקים לגבי מיקומן של ראיות כאמור.

במסגרת המאמר בנושא "הגנה על צוואה" (נא לעיין בקישור למטה), אנו מתעמקים במערך מקיף של שיטות ואסטרטגיות לשמירת רצונו האחרון של המוריש, אשר גיבש בקפידה את רצונותיהם הסופיים. כפי שהובהר במאמר, הגנת צוואה מפני התנגדות מחייבת אמצעים יזומים, גם בעת יצירת הצוואה על ידי המוריש. אמצעים אלו נועדו לתת מענה מונע לכל אתגרים או התנגדויות פוטנציאליים ולהבטיח את ביצוע הצוואה בנאמנות בהתאם לכוונות המוריש.

דוגמה להתנגדות לקיום צוואה

מכתב התנגדות לקיומה של צוואה משמש כמסמך קריטי המציג תיק נגד תוקף הצוואה. מכתב זה כולל הצגת ראיות עובדתיות המוכיחות כי הצוואה אינה צוואה אמיתית, אינה תוצר של רצונו האחרון והחופשי של המוריש, או שהצוואה חסרה הבנה של השלכותיה. חובה שכל העובדות הרלוונטיות התומכות בטענות המתנגד יפורטו בקפידה, ולמכתב ההתנגדות יש לצרף רשימה מקיפה של ראיות התומכות בטענות אלו. דרישה משפטית זו מכונה בדרך כלל בדיני הירושה "גילוי מוקדם של מסמכים".

ראוי לציין כי עקרון גילוי המסמכים המוקדם זכה לבולטות משמעותית בתחום ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה, במיוחד בעקבות יישום תקנות סדר הדין האזרחי החדשות שנכנסו לתוקף בשנת 2021, כמעט בד בבד עם כניסת התקנות והנהלים של בית המשפט לענייני משפחה.

בדרך כלל, תהליך ערעור צוואה מתבצע באותם הליכים כמו פתיחת תביעה משפטית בפני בית משפט. הפעולה תיקרא "התנגדות לקיום צוואה", ולאחריה תיאור מפורט של הסעד המבוקש, שהוא בדרך כלל צו לדחיית הבקשה לקיום הצוואה. בעמוד הראשון של ההתנגדות יפורטו הגורמים הרלוונטיים: הצד המבקש את אכיפת הצוואה יכונה "התובע", ואילו הצד שכנגד או הצדדים המבקשים לאכוף את הצוואה יכונו "מתנגדים", "משיבים"" או "נאשמים". חשוב לציין שהמתנגדים לצוואה נוטלים על עצמו את תפקיד הנתבע, למרות שהוא יוזם את ההתנגדות באמצעות הגשת מכתב ההתנגדות תחילה.

במסגרת ההתנגדות, יש לשרטט בבירור את יחסי הצדדים למנוח ולצוואה הנתונה, המהווה את מוקד סכסוך הירושה. המתנגד יביא הסבר מפורט על נסיבות יצירת הצוואה כפי שהם מודעים להן, יסביר מדוע יש לפסול את הצוואה וידגיש את משמעות הנישול ביחס להוראות הצוואה.

חיוני להכיר בכך שבמסגרת התנגדות לקיום צוואה, אין מקום לפרט טענות הנוגעות להיקף נכסי העיזבון, יש להתמקד אך ורק בעילה להתנגדות לתוקף הצוואה. מבחינה משפטית קפדנית, בית המשפט לענייני משפחה אינו עוסק בשווי העיזבון, בין אם הוא שווה סכום צנוע או מיליונים. עם זאת, בפועל, בתי המשפט עשויים לשקול את שווי העיזבון כאשר הם מעודדים צדדים לבחון גישור. בנוסף, תביעות הקשורות לניצול של מצווה (אדם התלוי כלכלית) סובבות במקרים רבים סביב העילה של "השפעה בלתי הוגנת".

עצות להגשת התנגדות לקיום צוואה

אם אתם מוצאים את עצמכם במצב שבו אתם מאמינים שנשללו לכם באופן לא הוגן נכסיו של המנוח, בניגוד להבטחות או הסכמים, חיוני לגשת לתהליך בצורה אסטרטגית ומתוך הבנה שתכנון מושכל וארוך טווח הוא המפתח להשגת חיוביות.

 • פנה לייעוץ מומחה: ברגע שאתה מבין את הצורך בהגשת התנגדות לביטול צוואה, רצוי מאוד לפנות בהקדם לעורך דין ירושה ותיק לצורך הכוונה. מומלץ מאוד לא לנסות לנווט בין המורכבויות המשפטיות בעצמך, גם אם המצב נראה פשוט. עורכי דין מנוסים לצוואות יכולים להתמקד בהיבטים הקריטיים ביותר של התיק שלך ולספק תובנות שלא יסולא בפז. לא ניתן להפריז בחשיבות של פנייה לייעוץ משפטי לפני פנייה לבית המשפט והיא מבוססת על שנים של ניסיון בתחום זה.
 • הימנע מפעולה עצמאית: הימנע מפעולה חד-צדדית או מלהשתתף במשא ומתן, ואל תתעמת עם אנשים שלדעתך אחראים לאופוזיציה. הימנע מדיונים עם בני משפחה שמטרתם לגייס תמיכה נגד המוטב המיועד מהעיזבון כפי שנקבע בצוואה. חשוב להבין שחיוני לעצור ולהימנע מנקיטת פעולות כלשהן עד שניתן יהיה לפתח תוכנית אסטרטגית מחושבת היטב בשיתוף עורך דין מומחה. תוכנית זו צריכה להתייחס להתנגדויות שלך ולכל הפחות, לשאוף לבטל את ההוראות בצוואה הפוגעות באינטרסים שלך. לכן, אין צורך להגיש התנגדות בחיפזון בעצמך או באמצעות עורך דין בעל כוונות טובות אך לא מתמחה. זכור שבדרך כלל ניתן להגיש התנגדות פעם אחת בלבד, וכל תיקונים הבאים עשויים להשפיע באופן משמעותי על האמינות, האמינות וחומרת הטענות שלך.

 

על ידי ביצוע טיפים אלה ועבודה צמודה עם עורך דין מוסמך לענייני ירושה, אתה יכול לגשת לתהליך ההתנגדות עם ראיית הנולד האסטרטגית הדרושה כדי לנווט את המורכבות שלו ביעילות ולחפש פתרון צודק.

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
פסילת צוואה

פסילת צוואה המונח "פסילת צוואה" כולל הליכים משפטיים שונים שמטרתם לערער על קיום צוואה או על קיומה, בהתאם להוראות המפורטות

קרא עוד »
כתיבת צוואה

מהי צוואה? צוואה היא מסמך משפטי מחייב המתאר את רצונותיך לגבי חלוקת הנכסים, הרכוש והחפצים שלך לאחר פטירתך. מרכיבים חיוניים

קרא עוד »
עריכת צוואה

עריכת צוואה עריכת צוואה, המכונה לרוב עריכת צוואה, היא התחייבות משמעותית המונעת מעיקרון ה"מצווה" עבור רבים, שמטרתה להמציא מסמך המתאר

קרא עוד »
עורך דין צוואות

עורך דין צוואות וירושה שירותיו של עורך דין צוואה וירושה חיוניים הן בתהליך עריכת מסמך הצוואה והן בביצועה לאחר מכן.

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן